Farming icon Bob Sakata passes away in Colorado

June 16, 2022
Farming icon Bob Sakata passes away in Colorado