Joe Saito celebrates 100th birthday in Ontario, OR

May 3, 2018
Joe Saito celebrates 100th birthday in Ontario, OR