USDA Deputy Secretary Censky visits Gills Onions

February 13, 2020
USDA Deputy Secretary Censky visits Gills Onions